Wykaz dokumentów do rejestracji

Autor : Daniel Woźniak
Dodano : 2012-06-21 09:48:39
Aktualizacja : 2013-05-29 11:05:50

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REJESTRACJI

1.      dowód osobisty;

- w przypadku braku dowodu osobistego: inny dokument tożsamości ze zdjęciem wraz z aktualnym zaświadczeniem o zameldowaniu wydanym przez Urząd Miasta lub Urząd Gminy,

- w przypadku zameldowania na pobyt czasowy - potwierdzenie zameldowania wydane przez właściwy Urząd Miasta/Gminy,

2.      oryginał świadectwa ukończenia szkoły lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego

oraz oryginały dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone kursy, szkolenia);

3.      świadectwa pracy w oryginale – osoby uprawnione do zasiłku również kserokopie

WAŻNE!

·         świadectwo pracy powinno zawierać pieczęć nazwiskową – w przypadku jej braku, czytelny

podpis osoby odpowiedzialnej za wydanie świadectwa oraz pieczęć nagłówkową;

·         jeżeli w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w Urzędzie stosunek pracy został

rozwiązany zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 lub 3 Kodeksu Pracy (przez oświadczenie jednej ze stron), należy posiadać dodatkowo rozwiązanie umowy (wypowiedzenie);

·         w przypadku braku świadectwa pracy konieczne jest zaświadczenie z ZUS-u zawierające

informacje o okresie zatrudnienia, wymiarze etatu, urlopach bezpłatnych i wychowawczych;

·         w przypadku braku oryginałów świadectw pracy należy przedstawić kserokopie poświadczone za

zgodność z oryginałem.

 

4.      u osób, które odbyły służbę wojskową: oryginał i kserokopia książeczki wojskowej;

5.      osoby niepełnosprawne: oryginał i kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

 

Osoby  które kiedykolwiek prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą dodatkowo:

  • zaświadczenie z ZUS potwierdzające okresy opłacania oraz podstawę składek na ubezpieczenie

społeczne i Fundusz Pracy (oryginał+ ksero).

·         wypis z CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), stwierdzający wykreślenie lub zawieszenie działalności gospodarczej lub nr NIP;

 

Osoby współpracujące przy prowadzeniu działalności gospodarczej:

·         zaświadczenie z ZUS potwierdzające okresy opłacania oraz podstawę składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy  (oryginał + ksero);

 

Osoby, które pobierały po ustaniu zatrudnienia zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne:

·         zaświadczenie z ZUS o wypłacanym zasiłku lub świadczeniu wraz z podstawą tego zasiłku (oryginał i kserokopia);

 

Osoby, które pobierały po ustaniu zatrudnienia rentę z tytułu niezdolności do pracy:

·         decyzje dotyczące przyznania oraz utraty renty lub zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres pobierania renty,

·         W sytuacji posiadania świadectw pracy przez ZUS należy ksera świadectw pracy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez ZUS;

 

W przypadku zatrudnienia w niepełnym etacie:

·         zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto wraz z informacją czy od podanych kwot zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy - dotyczy okresów zatrudnienia od 01.01.1997r.
ZAŚWIADCZENIE DO POBRANIA

 

WAŻNE: do stażu pracy od którego jest uzależniona wysokość zasiłku, zaliczone zostaną tylko okresy pracy, w których zostało osiągnięte co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w danym roku

 

 

 Osoby zatrudnione w ramach umowy zlecenia:

·         zaświadczenie o okresie wykonywania pracy wraz z wyszczególnieniem miesięcznych podstaw wymiaru składki na ZUS i Fundusz Pracy w kwotach brutto (oryginał + ksero);

 ZAŚWIADCZENIE DO POBRANIA

Osoby, które odbywały karę pozbawienia wolności dodatkowo:

·         świadectwo zwolnienia z Zakładu Karnego lub Aresztu Śledczego, (oryginał + ksero),

·         zaświadczenie o wykonywaniu pracy w czasie pozbawienia wolności, (oryginał + ksero),

·         zaświadczenie potwierdzające wysokość miesięcznych podstaw wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwotach brutto (oryginał + ksero),

 

W przypadku pobierania renty rodzinnej:

·         decyzja lub zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres pobierania renty rodzinnej z wyszczególnieniem podziału na osoby oraz wysokości świadczenia (oryginał + ksero);

 

W przypadku przeciwwskazań lekarskich do pracy:

·         stosowne zaświadczenie lekarskie wskazujące również czasookres przeciwwskazań (oryginał).

Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny

Osoba rejestrująca się może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny:                         
a)   dziecko do 26 roku życia kontynuujące naukę,

b) dziecko niepełnosprawne z znacznym stopniem niepełnosprawności lub innym traktowanym na równi - bez ograniczenia wieku,
c) rodzica lub dziadka,  pozostającego z ubezpieczonym we wspólnym  gospodarstwie domowym. 

Do zgłoszenia do ubezpieczenia członka rodziny, niezbędny jest jego nr PESEL.

Wykaz dokumentów do pobrania

UWAGA!

Urząd nie dokonuje rejestracji w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w powyższych punktach.

© 2008 PUP Pruszków.
Projektowanie stron www OSI Go3.pl